Dự án sân golf tại xã Bãi Thơm, ​Phú Quốc thực hiện theo đúng quy hoạch

ngày phát hành:2023-09-03 11:34    Số lần nhấp:165


Article thumbnail Dự án sân golf. Ảnh minh họa: Phương Hiếu

Ngày 5/8/2022, HĐND tỉnh Kiên Giang ban hành nghị quyết về việc thông qua đồ án quy hoạch phân khu xây dựng tỷ lệ 1/2000 khu du lịch sinh thái và sân golf tại xã Bãi Thơm, Phú Quốc.

Ngày 27/10/2022 UBND tỉnh Kiên Giang ban hành Quyết định số 2648/QĐ-UBND về việc phê duyệt Đồ án Quy hoạch phân khu xây dựng khu du lịch sinh thái và sân golf tỷ lệ 1/2000.  Dự án được chia thành 02 khu: Khu du lịch sinh thái và khách sạn nghỉ dưỡng quy mô 5ha (đã có quyết định chấp thuận chủ trương dự án) và khu sân golf 100ha.

Việc UBND tỉnh Kiên Giang chấp thuận chủ trương thực hiện dự án khu sân golf cho Cty Rita Võ là thực hiện đúng quyết định phê duyệt điều chỉnh qui hoạch chung xây dựng đảo Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang đến năm 2030 của Thủ tướng Chính phủ và các quy định pháp luật hiện hành.

Tại Quyết định số 633/QĐ-TTg ngày 11/5/2010 do Phó Thủ tướng Chính phủ Hoàng Trung Hải ký, huyện đảo Phú Quốc được phê duyệt có 5 sân golf. Cụ thể, trong hệ thống các khu du lịch, có 4 khu du lịch sinh thái có qui hoạch sân golf gồm: Khu tại xã Bãi Thơm đất sân golf có diện tích 100 ha; tại Bãi Dài đất sân golf có diện tích 154 ha; tại Cửa Cạn sân golf có diện tích 102 ha; tại Bãi Sao đất sân golf có diện tích 220 ha. Sân golf thứ 5 thuộc khu du lịch hỗn hợp tại Bãi Vòng, đất sân golf có diện tích 244 ha. Qui hoạch về đất cũng nêu rõ, trong khoảng 3.051 ha đất du lịch sinh thái có khoảng 576 ha sân golf; trong 810 ha diện tích đất du lịch hỗn hợp được phê duyệt có khoảng 244 ha đất sân golf.  

12 năm qua, quyết định phê duyệt điều chỉnh qui hoạch chung xây dựng đảo Phú Quốc đến năm 2030, trong đó có đồ án quy hoạch phân khu xây dựng tỷ lệ 1/2000 khu du lịch sinh thái và sân golf tại xã Bãi Thơm đã được UBND tỉnh Kiên Giang thực hiện tuân thủ các qui định của pháp luật.  

Rà soát lại các hồ sơ đồ án quy hoạch phân khu xây dựng tỷ lệ 1/2000 khu du lịch sinh thái và sân golf tại xã Bãi Thơm, chúng tôi nhận thấy việc thực hiện đang bám sát các qui định của pháp luật và làm rõ chỉ đạo của các cơ quan Trung ương.

leftcenterrightdel  Tại Quyết định số 633/QĐ-TTg ngày 11/5/2010 do Phó Thủ tướng Chính phủ Hoàng Trung Hải ký, huyện đảo Phú Quốc được phê duyệt đã thể hiện có 5 sân golf

Cụ thể, khu du lịch sinh thái và sân golf tại xã Bãi Thơm thuộc qui hoạch chung đảo Phú Quốc đến năm 2030 được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 633/QĐ-TTg ngày 11/5/2010 và Quyết định số 868/QĐ-TTg ngày 17/6/2015; được qui hoạch là đất du lịch sinh thái và sân golf. Toàn bộ diện tích này được UBND tỉnh ra quyết định thu hồi đất giao cho Ban Quản lý đầu tư phát triển đảo Phú Quốc (nay là Ban Quản lý Khu kinh tế Phú Quốc) để thực hiện theo chức năng, nhiệm vụ phát triển kinh tế tại Quyết định số 1815/QĐ-UBND ngày 23/8/2012.

Tại Quyết định số 1770/QĐ-UBND ngày 4/8/2016 của UBND tỉnh Kiên Giang về việc phê duyệt qui hoạch bảo tồn và phát triển bền vững Vườn Quốc gia Phú Quốc đến năm 2020, thì khu vực nêu trên là đất du lịch sinh thái và sân golf.

Theo thống kê hiện trạng thì khu du lịch sinh thái và sân golf tại xã Bãi Thơm, Phú Quốc gồm: Đất dân cư ở hiện hữu 2.612m2, chiếm 0,25%; đất nghĩa trang 309m2, chiếm 0,03%; đất mương, suối 39.202m2, chiếm 3,73%; đất cây rừng, cây tạp 877.220m2, chiếm 83,54% và đất giao thông 21.360m2, chiếm 2,01%.

Cũng theo Quyết định số 1770/QĐ-UBND ngày 4/8/2016 của UBND tỉnh Kiên Giang về việc phê duyệt qui hoạch bảo tồn và phát triển bền vững Vườn Quốc gia Phú Quốc đến năm 2020, thì toàn bộ đất cây rừng,trung tâm tin tức cây tạp 877.220m2 này không thuộc đất rừng do vườn quốc gia quản lý.

Mặt khác, dự án này đã được Công ty CP Dịch vụ Thương mại Đại Cát Hoàng Long ứng tiền đền bù trước năm 2015.

Do Công ty CP Dịch vụ Thương mại Đại Cát Hoàng Long chậm triển khai nên UBND tỉnh Kiên Giang đã thu hồi và giao một phần diện tích cho Công ty Rita Võ.

Hiện nay, Công ty Rita Võ tiếp tục kế thừa thực hiện các quyền và nghĩa vụ từ Công ty CP Dịch vụ Thương mại Đại Cát Hoàng Long.

Như vậy, phần diện tích đất 87,7ha không nằm trong phạm vi rừng quốc gia. Việc sử dụng diện tích này đầu tư sân golf không phải trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội theo Luật Lâm nghiệp số 16/2017/QH14. Các trình tự để thực hiện dự án khu du lịch sinh thái và sân golf tại xã Bãi Thơm, Phú Quốc cũng được các cơ quan chuyên môn tỉnh Kiên Giang tuân thủ qui định và yêu cầu của cơ quan Trung ương.

leftcenterrightdel  Quyết định số 868/QĐ-TTg ngày 17/6/2015 của Chính phủ về việc phê duyệt điều chỉnh cục bộ điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng đảo Phú Quốc, Kiên Giang đến năm 2030

Cụ thể, ngày 14/10/2015, UBND tỉnh Kiên Giang ban hành Công văn số 1214/UBND-KTTH gửi Ban Quản lý đầu tư phát triển đảo Phú Quốc (nay là Ban Quản lý Khu kinh tế Phú Quốc) chấp thuận địa điểm cho Cty Rita Võ trên cơ sở kết luận của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về chủ trương của Cty Rita Võ đầu tư dự án khu du lịch sinh thái và sân golf với qui mô diện tích khoảng 105 ha tại xã Bãi Thơm.

Tại Tờ trình 166/TTr/UBND ngày 14/10/2015 của UBND tỉnh Kiên Giang về việc quyết định chủ trương cho Cty Rita Võ đầu tư khu du lịch sinh thái và sân golf, có nêu ý kiến đề xuất của UBND tỉnh sau khi đã soát xét quy hoạch, đối chiếu với quy định của pháp luật hiện hành và căn cứ ý kiến thống nhất của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, UBND tỉnh  trình Thủ tướng Chính phủ quyết định chủ trương đầu tư.

Liên quan đến thẩm quyền phê duyệt theo pháp luật hiện hành: Căn cứ điểm c Khoản 1 Điều 32 Luật Đầu tư số 61/2020/QH14 có hiệu lực thi hành ngày 01/01/2021, dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh sân golf thuộc thẩm quyền chấp thuận chủ trương đầu tư của UBND cấp tỉnh. Điểm b khoản 3 Điều 114 Nghị định số 31/2021/NĐ-CP ngày 26/3/2021 của Chính phủ quy định: Trường hợp dự án được được Bộ Kế hoạch và Đầu tư có ý kiến thẩm định theo Luật Đầu tư 2014 nhưng chưa lập báo cáo thẩm định trình Thủ tướng Chính phủ quyết định chủ trương đầu tư thì Bộ Kế hoạch và Đầu tư gửi ý kiến thẩm định dự án cho UBND cấp tỉnh để thực hiện thủ tục chấp thuận chủ trương đầu tư.

Dự án của Cty Rita Võ đã được Bộ Kế hoạch và Đầu tư có ý kiến thẩm định tại Văn bản số 2690/BKHĐT-KTDV ngày 27/4/2020 nhưng chưa lập báo cáo thẩm định trình Thủ tướng Chính phủ. Do đó, thẩm quyền phê duyệt do UBND tỉnh Kiên Giang ra quyết định. Ban Quản lý Khu kinh tế Phú Quốc là đơn vị trực thuộc UBND tỉnh đã hướng dẫn nhà đầu tư thực hiện qui trình thủ tục quyết định chủ trương theo qui định.  

Tại Công văn số 10104/VPCP-KTN ngày 1/12/2015 của Văn phòng Chính phủ thông báo chỉ đạo của Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải nêu rõ, về việc quyết định chủ trương cho Cty Rita Võ đầu tư khu du lịch sinh thái và dân golf tại xã Bãi Thơm, huyện Phú Quốc (nay là thành phố Phú Quốc) “giao UBND tỉnh Kiên Giang thực hiện việc trình quyết định chủ trương đầu tư theo đúng qui định của Luật Đầu tư và các pháp luật khác có liên quan trong đó hồ sơ, trình tự, thủ tục để trình cấp có thầm quyền quyết định…”.  

Sau khi nhận được hồ sơ đề nghị thực hiện dự án của Cty TNHH Rita Võ gồm: Văn bản đề nghị thực hiện dự án; đề xuất dự án đầu tư; đề xuất nhu cầu sử dụng đất; phương án giải phóng mặt bằng, di dân và tái định cư; hồ sơ năng lực tài chính; thuyết minh tổng hợp dự án đầu tư; các văn bản pháp lý của dự án, Ban Quản lý Khu kinh tế Phú Quốc đã có công văn về việc lấy ý kiến thẩm định đối với hồ sơ đề nghị thực hiện dự án khu du lịch sinh thái và sân golf Rita Võ.

Đề nghị của Ban Quản lý Khu kinh tế Phú Quốc nhận được văn bản ý kiến của: Bộ Kế hoạch và Đầu tư; Bộ Xây dựng; Sở Kế hoạch và Đầu tư; Sở Xây dựng, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch và Sở Tài nguyên và môi trường… Trên cơ sở tổng hợp các văn bản nói trên, Ban Quản lý Khu kinh tế Phú Quốc đã có Tờ trình số 64/Ttr-BQLKKTPQ ngày 21/6/2016 về việc quyết định chủ trương đầu tư dự án Khu du lịch sinh thái và sân golf Rita Võ tại xã Bãi Thơm.

Sau đó, UBND tỉnh Kiên Giang tiếp tục phát hành văn bản xin ý kiến của các bộ, ngành, các cơ quan liên quan xin ý kiến.  

UBND tỉnh Kiên Giang đã nhận được nhiều văn bản, các yêu cầu từ các cơ quan Trung ương, đặc biệt là Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

UBND tỉnh Kiên Giang và Ban Quản lý Khu kinh tế Phú Quốc và chủ đầu tư đã và đang từng bước làm rõ hồ sơ, căn cứ pháp lý và thực hiện các chỉ đạo của Bộ Kế hoạch và Đầu tư và tuân thủ các trình tự thủ tục để thực hiện dự án.

Chúng tôi sẽ tiếp tục thông tin.
Powered by bóng rổ NBA,Lịch thi đấu bóng chuyền 2023 Hot @2013-2022 RSS地图 HTML地图