Mức tiền thưởng Huy hiệu 45 năm tuổi Đảng là bao nhiêu? Huy hiệu Đảng hiện nay gồm có mấy loại?

ngày phát hành:2023-09-03 10:47    Số lần nhấp:117


Hiện nay có mấy loại Huy hiệu Đảng? Quy định về trao tặng Huy hiệu Đảng ra sao? Mức tiền thưởng Huy hiệu 45 năm tuổi Đảng là bao nhiêu? Trách nhiệm của cấp ủy về xét tặng Huy hiệu Đảng ra sao? Hiện nay có mấy loại Huy hiệu Đảng? Quy định về trao tặng Huy hiệu Đảng ra sao?

Căn cứ Mục 18 Hướng dẫn 01-HD/TW năm 2021, hiện nay có 12 loại Huy hiệu Đảng tính theo số năm tuổi đảng:

- Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng;

- Huy hiệu 40 năm tuổi Đảng;

- Huy hiệu 45 năm tuổi Đảng;

- Huy hiệu 50 năm tuổi Đảng;

- Huy hiệu 55 năm tuổi Đảng;

- Huy hiệu 60 năm tuổi Đảng;

- Huy hiệu 65 năm tuổi Đảng;

- Huy hiệu 70 năm tuổi Đảng;

- Huy hiệu 75 năm tuổi Đảng;

- Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng;

- Huy hiệu 85 năm tuổi Đảng;

- Huy hiệu 90 năm tuổi Đảng.

Theo đó, việc trao tặng Huy hiệu Đảng được quy định như sau:

Tặng Huy hiệu Đảng18.1. Đảng viên có đủ 30, 40, 45, 50, 55, 60, 65, 70, 75, 80, 85, 90 năm tuổi đảng được xét tặng Huy hiệu Đảng.Đảng viên bị bệnh nặng được xét tặng Huy hiệu 30,40,45, 50, 55, 60, 65 năm tuổi đảng sớm, nhưng thời gian xét tặng sớm không được quá 12 tháng so với thời gian quy định; được xét tặng Huy hiệu 70, 75, 80, 85, 90 năm tuổi đảng sớm, nhưng thời gian xét tặng sớm không được quá 24 tháng so với thời gian quy định.18.2. Đảng viên từ trần được xét truy tặng Huy hiệu Đảng sớm, nhưng thời gian xét truy tặng sớm không được quá 12 tháng so với thời gian quy định.18.3. Mức tặng phẩm kèm theo Huy hiệu Đảng thực hiện theo Quy định của Ban Bí thư và Hướng dẫn của Văn phòng Trung ương Đảng.18.4. Trao tặng, sử dụng, quản lý Huy hiệu Đảng- Việc trao tặng Huy hiệu Đảng được tổ chức kịp thời vào dịp kỷ niệm các ngày lễ lớn 3/2; 19/5; 2/9; 7/11 và các dịp kỷ niệm quan trọng khác tại tổ chức cơ sở đảng. Trường hợp đặc biệt ban thường vụ cấp ủy cấp tỉnh xem xét, quyết định.- Đảng viên sử dụng Huy hiệu Đảng trong các ngày lễ của Đảng,hợp tác trao đổi của dân tộc, trong đại hội, hội nghị của Đảng và kỷ niệm ngày vào Đảng của bản thân.- Đảng viên được tặng Huy hiệu Đảng khi từ trần thì gia đình đảng viên được giữ Huy hiệu Đảng để làm lưu niệm.- Đảng viên để mất Huy hiệu Đảng, nếu có lý do chính đáng thì được xét cấp lại Huy hiệu Đảng.- Đảng viên bị đưa ra khỏi Đảng phải giao lại Huy hiệu Đảng cho tổ chức đảng....

Như vậy, hiện nay, việc trao tặng Huy hiệu Đảng được thực hiện theo quy định nêu trên.

Mức tiền thưởng Huy hiệu 45 năm tuổi Đảng là bao nhiêu? Huy hiệu Đảng hiện nay gồm có mấy loại?

Mức tiền thưởng Huy hiệu 45 năm tuổi Đảng là bao nhiêu? Huy hiệu Đảng hiện nay gồm có mấy loại? (Hình từ Internet)

Mức tiền thưởng Huy hiệu 45 năm tuổi Đảng là bao nhiêu?

Căn cứ quy định tại tiểu mục 2 Mục IV Hướng dẫn 56-HD/VPTW năm 2015 như sau:

MỨC TIỀN THUỞNG KÈM THEO KỶ NIỆM CHƯƠNG VÀ HUY HIỆU ĐẢNG CHO ĐẢNG VIÊN...2- Mức tặng thưởng kèm theo Huy hiệu Đảng- Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng : tiền thưởng kèm theo bằng 1,5 lần mức tiền lương cơ sở.- Huy hiệu 40 năm tuổi Đảng : tiền thưởng kèm theo bằng 2,0 lần mức tiền lương cơ sở.- Huy hiệu 50 năm tuổi Đảng : tiền thưởng kèm theo bằng 3,0 lần mức tiền lương cơ sở.- Huy hiệu 55 năm tuổi Đảng : tiền thưởng kèm theo bằng 3,5 lần mức tiền lương cơ sở.- Huy hiệu 60 năm tuổi Đảng : tiền thưởng kèm theo bằng 5,0 lần mức tiền lương cơ sở.- Huy hiệu 65 năm tuổi Đảng : tiền thưởng kèm theo bằng 6,0 lần mức tiền lương cơ sở.- Huy hiệu 70 năm tuổi Đảng : tiền thưởng kèm theo bằng 8,0 lần mức tiền lương cơ sở.- Huy hiệu 75 năm tuổi Đảng : tiền thưởng kèm theo bằng 10,0 lần mức tiền lương cơ sở.- Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng : tiền thưởng kèm theo bằng 15,0 lần mức tiền lương cơ sở.

Có thể thấy, quy định nêu trên không đề cập đến mức tiền thưởng đối với Huy hiệu 45 năm tuổi Đảng. Do đó, việc xác định mức tiền thưởng cho Huy hiệu 45 năm tuổi Đảng sẽ thực hiện hướng dẫn của Văn phòng Trung ương Đảng và các tỉnh ủy, thành ủy trực thuộc trung ương.

Trách nhiệm của cấp ủy về xét tặng Huy hiệu Đảng ra sao?

Căn cứ quy định tại tiểu mục 18.5 Mục 18 Hướng dẫn 01-HD/TW năm 2021 như sau:

Tặng Huy hiệu Đảng...18.5. Trách nhiệm của cấp ủy về xét tặng Huy hiệu Đảng- Cấp ủy cơ sở:+ Làm thủ tục đề nghị cấp ủy cấp trên xét, quyết định tặng Huy hiệu Đảng, cấp lại Huy hiệu Đảng cho đảng viên bị mất và truy tặng Huy hiệu Đảng cho đảng viên hy sinh, từ trần có đủ tiêu chuẩn.+ Tổ chức trao tặng Huy hiệu Đảng cho đảng viên.+ Thu hồi Huy hiệu Đảng của đảng viên bị khai trừ khỏi Đảng, xoá tên gửi lên cấp ủy cấp trên trực tiếp của tổ chức cơ sở đảng.- Cấp ủy cấp trên trực tiếp của cấp ủy cơ sở:+ Xét và lập danh sách đảng viên đề nghị ban thường vụ tỉnh ủy và tương đương xét, quyết định tặng Huy hiệu Đảng, cấp lại Huy hiệu Đảng bị mất và truy tặng Huy hiệu Đảng cho đảng viên có đủ tiêu chuẩn.+ Quản lý sổ tặng Huy hiệu Đảng của đảng bộ.- Tỉnh ủy và tương đương:+ Xét, quyết định tặng Huy hiệu Đảng cho đảng viên.+ Chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra cấp ủy cấp dưới thực hiện quy định của Trung ương về tặng Huy hiệu Đảng.+ Quản lý Huy hiệu Đảng do cấp dưới đã thu hồi.+ Hằng năm sơ kết công tác xét tặng Huy hiệu Đảng để rút kinh nghiệm và báo cáo Ban Bí thư (qua Ban Tổ chức Trung ương).

Như vậy, trong việc xét tặng Huy hiệu Đảng, trách nhiệm của cấp ủy được xác định theo nội dung nêu trên.

Đặng Phan Thị Hương Trà
Powered by bóng rổ NBA,Lịch thi đấu bóng chuyền 2023 Hot @2013-2022 RSS地图 HTML地图