Mẫu Quyết định thu tiền của người phải thi hành án dân sự mới nhất theo Thông tư 04/2023/TT-BTP ra sao?

ngày phát hành:2023-09-03 11:40    Số lần nhấp:76


Mẫu Quyết định thu tiền của người phải thi hành án dân sự mới nhất theo Thông tư 04/2023/TT-BTP ra sao? Hiện nay có mấy biện pháp cưỡng chế thi hành án dân sự? Kế hoạch cưỡng chế thi hành án ra sao? Thông tư 04/2023/TT-BTP được áp dụng từ ngày mấy? Mẫu Quyết định thu tiền của người phải thi hành án dân sự mới nhất theo Thông tư 04/2023/TT-BTP ra sao?

Căn cứ Thông tư 04/2023/TT-BTP hướng dẫn thực hiện thủ tục về quản lý hành chính và biểu mẫu nghiệp vụ trong thi hành án dân sự.

Mẫu Quyết định thu tiền của người phải thi hành án mới nhất là Mẫu số A29-THADS tại Phụ lục III ban hành kèm theo Thông tư 04/2023/TT-BTP.

Mẫu Quyết định thu tiền của người phải thi hành án theo Thông tư 04/2023/TT-BTP được áp dụng từ ngày 01/10/2023.

> Tải Mẫu Quyết định thu tiền của người phải thi hành án Tại đây.

Mẫu Quyết định thu tiền của người phải thi hành án mới nhất do Bộ Tư pháp ban hành tại Thông tư 04/2023/TT-BTP?

Mẫu Quyết định thu tiền của người phải thi hành án dân sự mới nhất theo Thông tư 04/2023/TT-BTP ra sao?

Hiện nay có mấy biện pháp cưỡng chế thi hành án dân sự? Kế hoạch cưỡng chế thi hành án ra sao?

Căn cứ Điều 71 Luật Thi hành án dân sự 2008, các biện pháp cưỡng chế thi hành án dân sự bao gồm:

- Khấu trừ tiền trong tài khoản; thu hồi, xử lý tiền, giấy tờ có giá của người phải thi hành án.

- Trừ vào thu nhập của người phải thi hành án.

- Kê biên, xử lý tài sản của người phải thi hành án, kể cả tài sản đang do người thứ ba giữ.

- Khai thác tài sản của người phải thi hành án.

- Buộc chuyển giao vật, chuyển giao quyền tài sản, giấy tờ.

- Buộc người phải thi hành án thực hiện hoặc không được thực hiện công việc nhất định.

Theo đó, kế hoạch cưỡng chế thi hành án được thực hiện theo quy định tại Điều 72 Luật Thi hành án 2008 được sửa đổi bởi khoản 29 Điều 1 Luật Thi hành án dân sự sửa đổi 2014 như sau;

Kế hoạch cưỡng chế thi hành án1. Chấp hành viên lập kế hoạch cưỡng chế thi hành án trong trường hợp cần huy động lực lượng.2. Kế hoạch cưỡng chế thi hành án có các nội dung chính sau đây:a) Tên người bị áp dụng biện pháp cưỡng chế;b) Biện pháp cưỡng chế cần áp dụng;c) Thời gian, địa điểm cưỡng chế;d) Phương án tiến hành cưỡng chế;đ) Yêu cầu về lực lượng tham gia bảo vệ cưỡng chế;e) Dự trù chi phí cưỡng chế.3. Kế hoạch cưỡng chế phải được gửi ngay cho Viện kiểm sát nhân dân, cơ quan Công an cùng cấp, Ủy ban nhân dân cấp xã nơi tổ chức cưỡng chế và cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan đến việc cưỡng chế thi hành án. Cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan có trách nhiệm thực hiện theo kế hoạch, yêu cầu của Chấp hành viên.4. Trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được kế hoạch cưỡng chế của cơ quan thi hành án dân sự cùng cấp,Hồ sơ công ty cơ quan Công an có trách nhiệm xây dựng kế hoạch và lập phương án bảo vệ cưỡng chế.Cơ quan Công an có trách nhiệm bố trí lực lượng, phương tiện cần thiết để giữ gìn trật tự, bảo vệ hiện trường, kịp thời ngăn chặn, xử lý hành vi tẩu tán tài sản, cản trở, chống đối việc thi hành án, tạm giữ người chống đối, khởi tố vụ án hình sự khi có dấu hiệu phạm tội.

Như vậy, trong trường hợp cần huy động lực lượng, Chấp hành viên lập kế hoạch cưỡng chế thi hành án theo nội dung quy định nêu trên.

Thông tư 04/2023/TT-BTP được áp dụng từ ngày mấy?

Căn cứ quy định tại Điều 37 Thông tư 04/2023/TT-BTP về hiệu lực thi hành của văn bản như sau:

Hiệu lực thi hành1. Thông tư này có hiệu lực từ ngày 01 tháng 10 năm 2023. Thông tư số 01/2016/TT-BTP ngày 01/02/2016 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp hướng dẫn thực hiện một số thủ tục về quản lý hành chính và biểu mẫu nghiệp vụ trong thi hành án dân sự hết hiệu lực kể từ ngày Thông tư này có hiệu lực thi hành.2. Đối với việc thi hành án đã thi hành một phần hoặc chưa thi hành xong trước ngày Thông tư này có hiệu lực thi hành nhưng đã thực hiện các thủ tục về thi hành án theo đúng quy định thì kết quả thi hành án được công nhận; các thủ tục thi hành án tiếp theo được tiếp tục thực hiện theo quy định của Thông tư này.3. Trường hợp các văn bản quy phạm pháp luật được dẫn chiếu để áp dụng tại Thông tư này được sửa đổi, bổ sung, thay thế thì sẽ áp dụng theo các văn bản sửa đổi, bổ sung thay thế đó.

Theo đó, Thông tư 04/2023/TT-BTP có hiệu lực từ ngày 01/10/2023.

Từ ngày 01/10/2023, Thông tư 01/2016/TT-BTP sẽ hết hiệu lực.

Đặng Phan Thị Hương Trà
Powered by bóng rổ NBA,Lịch thi đấu bóng chuyền 2023 Hot @2013-2022 RSS地图 HTML地图